top of page

STATUT

STATUT

REGIONALNA AGENCJA

POSZANOWANIA ENERGII I ŚRODOWISKA

z siedzibą w Toruniu

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska” z siedzibą w Toruniu i w dalszej części niniejszego statutu nazwane jest „Agencją”.

 

§2.

Terenem działania Agencji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą jej jest miasto Toruń.

 

§3.

Agencja posiada osobowość prawną.

 

§4.

Agencja jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem producentów, dystrybutorów i odbiorców energii oraz producentów urządzeń i innych podmiotów zainteresowanych poprawą efektywności użytkowania energii i ochrony środowiska naturalnego, zwanego dalej środowiskiem.

 

§5.

1. Agencja opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków.

2. Agencja może zatrudniać pracowników etatowych.

 

§6.

Agencja może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

 

§7.

Czas trwania Agencji jest nieograniczony.

 

 

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§8.

Do celów Agencji należy podnoszenie rangi gospodarki energetycznej, stymulowanie właściwych kierunków rozwoju regionalnej gospodarki energetycznej, stymulowanie działań do optymalizacji wytwarzania, dystrybucji i użytkowania wszelkich form energii. Powyższe cele Agencja realizuje uwzględniając aspekty proekologiczne. Reprezentowanie interesów członków zrzeszonych w Agencji.

 

§9.

Agencja realizuje swe cele poprzez:

1.Koordynację programów i przedsięwzięć podejmowanych dlaosiągnięcia oszczędności energetycznychi mających wpływ na środowisko.

2. Pozyskiwanie środków finansowych na przedsięwzięcia energetyczne i środowiskowe.

3. Konsulting i ekspertyzy.

4. Organizowanie szkolenia kadr specjalistów.

5. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i edukacyjnej.

6.Inicjowanie, promowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i innowacyjno-wdrożeniowych.

7. Inne cele formułowane zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie poszanowania energii i środowiska.

 

§10.

1. Agencja może powołać własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady dla realizacji celów statutowych, może także je tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi, krajowymi lub zagranicznymi oraz przystępować do organizacji już istniejących, a działalność ta może odbywać się jedynie w ramach przewidzianych przepisami prawa.

 

2. Agencja może prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji zadań statutowych.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE AGENCJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§11.

Członkowie Agencji dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. honorowych

3. wspierających

§12.

1. Członkiem zwyczajnym Agencji może być osoba fizyczna prowadząca działalność związaną z poszanowaniem energii i środowiska lub osoba zainteresowana taką działalnością posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2. Tytuł członka honorowego Agencji może otrzymać osoba nie mająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadząca działalność w zakresie określonym w §4.

 

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – której przedmiot działalności związany jest z celami i zadaniami Agencji.

 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego i pisemnej rekomendacji dwóch członków Agencji.

 

§13.

1.Członkowie założyciele posiadają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych.

 

2. Członek zwyczajny ma prawo:

1) głosu stanowiącego,

2) wybierać i być wybieranym do władz Agencji,

3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Agencji,

4) korzystać z urządzeń i świadczeń Agencji oraz pomocy członków na zasadach określonych przez Zjazd Agencji.

3. Członek honorowy ma prawo:

1) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Agencji,

2) brać udział w Zjeździe Agencji, bez prawa głosu,

3) brać udział w konferencjach, sympozjach i naradach organizowanych przez Agencję.

 

4.Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Agencji osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela z głosem doradczym.

 

§14.

1. Członek zwyczajny jest obowiązany:

1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Agencji,

2) aktywnie uczestniczyć w działalności Agencji i wspierać ją działaniem,

3) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i na zasadach uchwalonych przez Zjazd Agencji.

 

2. Członek honorowy jest obowiązany:

1) popierać działalność Agencji,

2) opłacać zadeklarowane składki miesięczne, w wysokości nie mniejszej niż uchwalona przez Zjazd Agencji.

 

3. Członek wspierający udziela pomocy finansowej i rzeczowej Agencji oraz ma prawo współpracować z Agencjąa ponadto jest obowiązany popularyzować działania Agencji oraz upowszechniać cele i zadania spójne ze statutem Agencji.

 

4. Członek wspierający opłaca składkę w wysokości i w sposób uchwalony przez Zjazd.

 

§15

1.Członkostwo w Agencji ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Agencji zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 

3) skreślenie z listy członków z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu w tym nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 3 miesiące,

 

4) wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

 

5) wszczęcie postępowania upadłościowego bądź postępowania likwidacyjnego z wyjątkiem postępowania likwidacyjnego w celu przekształcenia osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

2. W przypadkach określonych w pkt.1 ppkt. 3,4 i 5 orzeka Zarząd, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Zjazdu Agencji, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia stosownego zawiadomienia.

 

Rozdział IV

WŁADZE AGENCJI

 

§16

1.Władzami Agencji są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

3. Kadencja władz trwa 4 lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa 2 lata.

 

4. Uchwały władz o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogółu liczby członków.

 

§17

1. Walne Zebranie Członków zwane dalej „Zjazdem” jest najwyższą władzą Agencji i może odbywać się jako Zjazd zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

2. Do kompetencji Zjazdu należy:

 

1) uchwalanie statutu i jego zmian,

2) uchwalanie głównych kierunków działania na okres kadencji,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) uchwalanie regulaminów władz Agencji,

5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

6) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Agencji i jej władz,

8) uchwalanie planów finansowych i zasad gospodarowania majątkiem Agencji oraz udzielanie upoważnień dla Zarządu Agencji do podejmowania decyzji w tych sprawach,

9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Agencji i przeznaczeniu jej majątku,

10) nadanie i pozbawienie tytułu członka honorowego,

11) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

12) ustalanie wysokości składek,

13) podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady Zjazdu,

14) ustalanie liczby członków Zarządu.

 

3. W zjeździe zwyczajnym zwołanym przez Zarząd Agencji jeden raz na rok, nie później jak do końca czerwca roku następnego, udział biorą:

 

1) z głosem decydującym członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym członkowie wspierający,

3) bez prawa głosu członkowie honorowi i zaproszeni gości.

 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd Agencji zawiadamia osoby wymienione w pkt.3, co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

 

5. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Zjazdu Zwyczajnego w terminie ustalonym w pkt.3 Zjazd Zwyczajny zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna.

 

§18.

1. Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest:

1) z inicjatywy Zarządu Agencji,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,

4) na pisemny wniosek1/3 ogólnej liczby członków wspierających.

 

2. Zjazd Nadzwyczajny zwołuje Zarząd Agencji w terminie 1 miesiąca od daty złożenia żądania lub wniosku.

 

 

 

§19.

1. Zarząd Agencji zwany dalej „Zarządem” składa się z 3-7 członków zwyczajnych wybranych przez Zjazd i jest najwyższą władzą Agencji pomiędzy Zjazdami.

 

2. Zarząd składa się z Prezesa i członków Zarządu.

 

3. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Zjazdu,

2) reprezentowanie Agencji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,

3) kierowanie bieżącą pracą Agencji,

4) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

6) wnioskowanie do Zjazdu o powołanie wyodrębnionych zakładów,

7) prowadzenie gospodarki finansowej Agencji i sporządzanie bilansu i rachunku wyników ,

8) składanie sprawozdań ze swojej działalności Zjazdowi.

 

4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Agencji nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym statutem do kompetencji Zjazdu lub Komisji Rewizyjnej należą do właściwości Zarządu.

 

§20.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§21.

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Zjazd w składzie 6 osób spośród członków zwyczajnych Agencji.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany przez członków Komisji.

 

§22.

W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji spośród członków Agencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

 

§23.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 

1. Kontrola bieżącej pracy Zarządu w aspekcie zgodności ze Statutem Agencji i obowiązującym prawem.

 

2. Składanie Zjazdowi wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.

 

3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

§24.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę konieczności, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

 

 

 

 

 

Rozdział V

MAJĄTEK AGENCJI

 

§25.

1. Majątek Agencji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

2. Na fundusze Agencji składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich,

2) świadczenia finansowe i rzeczowe członków honorowych i wspierających,

3) dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa. Dochody wtej działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych i nie mogą być podzielone między członków,

4) darowizny, spadki i zapisy.

 

§26.

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają dwaj członkowie Zarządu.

 

2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Agencji lub jej zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

 

Rozdział VI

BIURO AGENCJI

 

§27.

1. Do prac wykonawczych, administracyjno-organizacyjnych Agencji może być powołane Biuro Agencji zwane dalej „Biurem”.

 

2.Biurem kieruje Dyrektor Biura.

 

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§28.

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Agencji przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.

 

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz rozwiązania Agencji może być przedmiotem Zjazdu wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad tego Zjazdu.

 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Agencji Zjazd określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Agencji.

SKŁADKI

Wprowadza się następujące wysokości składek dla członków wspierających wstępujących do Agencji od 01.07.2014 r.:

- mieszkalnictwo:

do 10.000 m2 (użytkowych) – 45 zł/m-c; 540 zł/rok

do 20.000 m2 (użytkowych) – 60 zł/m-c; 720 zł/rok

do 30.000 m2 (użytkowych) – 90 zł/m-c; 1.080 zł/rok

do 50.000 m2 (użytkowych) – 135 zł/m-c; 1.620 zł/rok

do 75.000 m2 (użytkowych) – 170 zł/m-c; 2.040 zł/rok

do 100.000 m2 (użytkowych) – 200 zł/m-c; 2.400 zł/rok

do 160.000 m2 (użytkowych) – 300 zł/m-c; 3.600 zł/rok

>160.000 m2 (użytkowych) – 500 zł/m-c; 6.000 zł/rok

 

- spółki:

do 10 zatrudnionych osób – 100 zł/m-c; 1.200 zł/rok

od 11 do 50 zatrudnionych osób – 250 zł/m-c; 3.000 zł/rok

od 51 do 100 zatrudnionych osób – 350 zł/m-c; 4.200 zł/rok

od 101 zatrudnionych osób – 700 zł/m-c; 8.400 zł/rok

 

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

do 1 osoby – 20 zł/m-c; 240 zł /rok

do 5 osób – 50 zł/m-c; 600 zł/rok

do 10 osób – 100 zł/m-c; 1.200 zł/rok

do 30 osób – 150 zł/m-c; 1.800 zł/rok

od 31 osób – składki jak dla spółek

 

Jednostki szkolnictwa i edukacji publicznej są zwolnione ze składek.

bottom of page